14 - 16 вересня,  2021
Взяти участь Замовити запрошення English Facebook Video

Учасник виставки

Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, Державна установа
The Ukrainian Scientific-and-Research Institute of Special Equipment and Forensic Expertise of the Security Service of Ukraine, State Institution

Адреса / Adress вул. М. Василенка, 3, Київ, Україна, 03113
3, M. Vasylenka St., Kyiv, Ukraine, 03113
Тел./факс (44) 408-7054
E-mail

Інститут є державною спеціалізованою експертною науково-дослідною установою, яка здійснює наукову, науково-технічну, науково-організаційну, судово-експертну діяльність, виконує функції експертної служби СБУ, забезпечує виготовлення СТЗ і спецтехніки та бере участь у їх впровадженні в практичну діяльність.
На сьогодні інститут виконує завдання за такими основними напрямами:
• Створення СТЗ і спецтехніки для потреб органів і підрозділів СБУ, інших суб’єктів оперативно-розшукової діяльності.
• Проведення судових експертиз за зверненням сторони провадження або на підставі процесуального документа слідчого судді чи суду та експертні дослідження за зверненням правоохоронних органів, на замовлення адвокатів, захисників та осіб, які самостійно захищають свої інтереси, та їх представників, а також інших юридичних і фізичних осіб.
• Здійснення попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю.
• Виконання СБ України функцій технічного регулювання у сфері спеціальних технічних засобів зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації.
Центр судових і спеціальних експертиз (ЦССЕ ІСТЕ СБУ) виконує 23 види експертиз за 43 спеціальностями, у тому числі: почеркознавча експертиза; технічна експертиза документів; балістична; трасологічна; вибухотехнічна; відео-, звукозапису; комп’ютерно-технічна; телекомунікаційна; наркотичних засобів та психотропних речовин; біологічна; економічна експертиза та ін.
Випробувальний центр (ВЦ ІСТЕ СБУ) проводить оцінку відповідності технічних засобів вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій та продукції приладобудування на стійкість до дії підвищеної і зниженої температури, підвищеної відносної вологості, на міцність продукції під час транспортування та на безпеку використання продукції. ВЦ ІСТЕ СБУ акредитовано НААУ на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (атестат про акредитацію №2Н1104 від 04.05.2016).

The ISEE SSU is a state specialized expert research establishment, which carries out scientific, technical-scientific, scientific-organizational, forensic-expert activities, has functions of an expert service of the Security Service of Ukraine, provides production of special technical devices and special equipment and implements them into practice.
Main areas of the ISEE SSU activity:
• Development of special technical devices for the needs of SSU departments and other operational investigation entities.
• Performing forensic investigations at the instance of a litigant or on grounds of a service document of a crime investigator or court and forensic studies at the instance of law enforcement agencies, at lawyer’s request, defense lawyers or bodies who protect own interests independently, their representatives as well as other legal and private entities.
• Providing preliminary identification of goods in the sphere of a state export control.
• Fulfillment of functions of technical regulation by the SSU in the field of special technical devices for interception and other special technical means for surreptitious obtaining of information.
The Forensic and Special Expertise Centre executes 23 types of forensic expertises in 43 specialities, including: graphology, document forensic, ballistics, trasology, fingerprint identification, forensic explosive technology, forensic video- audio analysis, computer forensics, telecom forensics, narcotics and psychotropic substances, biological forensic inquiry, forensic economical examination etc.
The ISEE Testing Center (TC ISEE) performs testing (compliance assessment) of technical devices to the compliance with requirements of regulatory documents in the area of telecommunications and instrumentation of the resistance to the higher and low temperature, higher humidity, the firmness of products during transportation and their safe use.
The TC ISEE is accredited by NAAU according to the requirements of DSTU ISO/IEC 17025:2006 (certificate of accreditation № 2Н1104 4 May, 2016).

Види діяльності:
 • 1.3. Системи та засоби зв’язку
 • 4.1. Системи контролю та керування доступом
 • 4.10. Програмне забезпечення
 • 12.4. Інше
  • Спеціальні технічні засоби
  • Приймально-контрольна апаратура
  • Стаціонарні та пересувні комунікаційні системи
  • Комп’ютерні мережі
  • Системи моніторингу і фільтрації контенту
  • Проведення судових експертиз та експертних досліджень
  • Оцінка відповідності технічних засобів вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій та продукції приладобудування на стійкість до дії підвищеної і зниженої температури, підвищеної відносної вологості, на міцність продукції під час транспортування та на безпеку використання продукції