20 - 22 вересня 2022 року
Взяти участь Замовити запрошення English Facebook Video

Участник выставки

Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України
The Ukrainian Scientific and Research Institute of Special Equipment and Forensic Expertise of the Security Service of Ukraine (ISEE SSU)

Адреса вул. М. Василенка, 3, Київ, 03113, Україна
Тел./факс (44) 408-7054
E-mail
Стенд A483


Інститут є державною спеціалізованою експертною науково-дослідною установою, яка проводить наукову, науково-технічну, науково-організаційну, судово-експертну діяльність, виконує функції експертної служби СБУ, забезпечує виготовлення СТЗ і спецтехніки й бере участь у їх впровадженні.
На сьогодні Інститут виконує завдання за такими основними напрямами:
• Здійснення технічного регулювання у сфері СТЗ в частині забезпечення ліцензування господарської діяльності з розроблення та виготовлення СТЗ.
• Створення СТЗ і спецтехніки для потреб органів і підрозділів СБУ, інших суб’єктів оперативно-розшукової діяльності.
• Проведення судових експертиз та експертних досліджень в інтересах органів і підрозділів СБУ, інших правоохоронних органів та суду.
• Здійснення попередньої ідентифікації товарів у сфері державного експортного контролю.
Випробувальний центр Інституту (ВЦ ІСТЕ СБУ) проводить випробування (оцінку відповідності) технічних засобів на відповідність вимогам нормативних документів в галузі телекомунікацій та продукції приладобудування на стійкість до дії підвищеної і зниженої температури, підвищеної відносної вологості, на міцність продукції під час транспортування та безпеку використання продукції. ВЦ ІСТЕ СБУ акредитовано НААУ на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (атестат про акредитацію №2Н1104 від 15.04.2013).

ISEE SSU is a state specialized expert research establishment, which performs scientific, technical-scientific, scientific-organizational, forensic-expert activities, has functions of an expert service of the Security Service of Ukraine.
ISEE SSU produces and implements special technical devices and special-purpose equipment.
Main areas of ISEE SSU activity:
• Providing technical regulation in the area of special technical devices in terms of providing licensing of an economic activity on development, manufacturing of special technical devices.
• Development of special technical devices for the SSU departments needs and other operational investigation entities.
• Performing of forensic investigations and forensic studies in favor of the SSU departments, other law enforcement agencies and the court.
• Providing preliminary identification of goods in the area of a state export control.
ISEE Testing Center (TC ISEE) performs testing (compliance assessment) of technical devices to the compliance with requirements of regulatory documents in the area of telecommunications and instrumentation of the resistance to the higher and low temperature, higher humidity, the firmness of products during transportation and its safety usage.
TC ISEE is accredited by NAAU to the compliance with requirements of DSTU ISO/IEC 17025:2006 (certificate of accreditation № 2Н1104, 15th of April, 2013).


Види діяльності: