14 - 16 вересня,  2021
Взяти участь Замовити запрошення English Facebook Video

Участник выставки

Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України, Державне підприємство
Scientific-Technological Complex "Institiute for Single Crystals" of NAS of Ukraine, State Institution


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wwwin/www/homes/bezpeka.ua/main/tpl/catall_11.php on line 96
Адреса пр-т Леніна, 60, Харків, 61001, Україна
Тел. (57) 340-9339
Факс (57) 340-9343
E-mail
Інтернет http://www.isc.kharkov.com
Стенд A622Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/wwwin/www/homes/bezpeka.ua/main/tpl/catall_11.php on line 129
Основні напрямки діяльності НТК "Інститут монокристалів":
• розвиток фундаментальних досліджень процесів росту кристалів і наносистем. Пошук нових кристалічних середовищ з функціонально важливими властивостями. Фундаментальні основи нанотехнології;
• комплексні дослідження фізичних явищ в оптичних монокристалах, наностистемах та їх фізико-хімічних властивостей;
• теорія нелінійних явищ, транспорту та структуроутворень у конденсованих станах речовин;
• матеріалознавство сцинтиляційних та люмінесцентних середовищ;
• фундаментальні дослідження взаємодії випромінювання з речовиною;
• розробка технологій та нанотехнологій отримання сцинтиляційних детекторів і створення пристроїв на їх основі;
• хімія і технологія фотоактивних органічних сполук, хіральних та рідкокристалічних матеріалів та їх компонентів;
• аналітична хімія та структурні дослідження функціональних матеріалів;
• хімія і технологія матеріалів фармацевтичного та медико-біологічного призначення і фізіологічно активних сполук.

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/wwwin/www/homes/bezpeka.ua/main/tpl/catall_11.php on line 133
Priority guidelines of scientific effort at Institute for Single Crystals STC:
• Fundamental investigations of the growth processes in crystals and nanosystems. Search for new crystalline media with preset functional properties. Investigation of fundamental foundations of nanotechnologies.
• Comprehensive investigations of physical phenomena in optical single crystals and their physico-chemical properties.
• Theory of nonlinear phenomena, transport and structure formation in condensed states of substances
• Scintillation and luminescent materials science.
• Fundamental investigationson of radiation-substance interaction.
• Development of technologies and nano technologies for scintillation detectors production and making related devices.
• Chemistry and technology of photo-active organic compounds, chiral and liquid crystalline materials and their components.
• Analytical chemistry and structural investigations of functional materials.
• Chemistry and technology of materials for pharmaceutical and medico-biological applications and physiologically active compounds.

Види діяльності: