14 - 16 вересня,  2021
Взяти участь Замовити запрошення English Facebook Video

Участник выставки

Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України
The Ukrainian Fire Safety Research Institute (UkrFSRI) MES of Ukraine


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wwwin/www/homes/bezpeka.ua/main/tpl/catall_10.php on line 57
Адреса вул. Рибальська, 18
Тел. (44) 254-5027, 280-1386
E-mail
Інтернет http://www.undipb.kiev.ua


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/wwwin/www/homes/bezpeka.ua/main/tpl/catall_10.php on line 75
Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України — головна установа з наукового забезпечення діяльності МНС у сфері пожежної безпеки. УкрНДІПБ проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження з проблем запобігання та ліквідації пожеж, а також пов’язаних з ними надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Інститут акредитовано на технічну компетентність щодо проведення державних випробувань на пожежну небезпеку у Державній системі сертифікації продукції УкрСЕПРО, у Російському морському реєстрі судноплавства і Реєстрі судноплавства України. Його внесено до Переліку базових організацій з нормування і стандартизації в галузі будівництва. Держстандартом України на його базі створено Технічний комітет зі стандартизації ТК 25 "Пожежна безпека та протипожежна техніка".
УкрНДІПБ розробляє нормативно-правові акти, правила та стандарти у сфері цивільного захисту; надає консультації з питань приведення протипожежного стану об’єктів у відповідність до вимог чинних нормативних документів з питань пожежної безпеки; проводить науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи щодо підвищення ефективності дій підрозділів оперативно-рятувальних служб цивільного захисту; розробляє нові методи і засоби пожежогасіння, вогнегасні та вогнезахисті речовини, пожежно-технічне та аварійно-рятувальне обладнання, а також способи і тактичні прийоми їх застосування під час ліквідації пожеж й надзвичайних ситуацій; проводить дослідження з проблем підвищення рівня безпеки об’єктів різного призначення; проводить різноманітні випробування з визначення показників пожежної небезпеки речовин та матеріалів, вогнестійкості елементів будівельних конструкцій, електротехнічного обладнання, нагрівальних приладів, кабельної продукції та кабельних проходок, будівельних матеріалів, відповідності продукції протипожежного призначення вимогам нормативної документації.
Інститут має унікальну експериментальну базу, яка розташована на пожежно-випробувальному полігоні біля с. Дмитрівка Київської області на території площею 11,6 га. Постановою Кабінету Міністрів України полігону надано статус об’єкта національного надбання. Ця сучасна експериментальна база дозволяє проводити лабораторні та натурні випробування, в тому числі сертифікаційні, у сфері цивільного захисту та пожежно-рятувальної справи.
УкрНДІПБ — випробування, дослідження, впровадження.

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/wwwin/www/homes/bezpeka.ua/main/tpl/catall_10.php on line 79
The Ukrainian Fire Safety Research Institute of the MES of Ukraine is the directing agency in the sphere of scientific supplement of activity of the Ministry of Emergency Situations in the sphere of fire safety. The UkrFSRI carries out fundamental and applied scientific researches concerning problems of prevention and elimination of fires as well as emergency situations having technogenous and natural origination and connected to fires. The institute has been accredited for technical competence in the sphere of carrying out of official tests on fire danger in the State system for certification UkrSEPRO, the Russian Maritime Register of Shipping and the Ukrainian Register of Shipping. It has been introduced to the list of the base organizations for development of normative documents and standardization in the sphere of building. The State Committee of Ukraine for Standardization created the Technical Committee for standardization TC 25 "Fire safety and fire fighting technique".
The Institute develops normative and lawful documents and standards in the sphere of civil protection of Ukraine; gives consultations as to putting of fire safety condition of objects into conformity to the requirements of valid normative documents concerning fire safety, carries out of research and development works as to rising of effectiveness of operations of subdivisions of operative and rescue service of civil protection; develops new technique and means for fire fighting, fire extinguishing and fire protective substances, fire and technical as well as emergency and rescue equipment, and means and tactical actions of their employing at the time of elimination of emergencies; carries out research as to problems of rising of the level of fire safety of the objects having various designation, and various tests of fire danger indices of substances and materials, technical means of fire fighting, fire and technical as well as emergency and rescue equipment, fire fighting installations, fire extinguishing and fire protective substances, and other production having fire fighting and rescue designation.
The institute has a unique experimental base located at the fire test field near Dmitrievka village of the Kiev region that is 11.6 hectares in area. It has been awarded with a status of the object having national property by the Decision of the Cabinet of Ukraine. This up-to-date experimental base gives an opportunity to fulfill laboratory and full-size tests in the sphere of civil protection and fire and rescue activity.
The UkrFSRI is testing, research, and introduction.